Obchodné podmienky spoločnosti SATOR, s.r.o.

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci – SATOR, s.r.o., Brodno 452, 010 14 Žilina.
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar – produkty alebo služby v ponuke spoločnosti SATOR, s.r.o.
 • objednávka, resp. kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru písomnou formou poštou alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín po objednaní prostredníctvom e-mailu na našu adresu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak podklady potrebné k realizáacii objednávky nespĺňajú požadované vlastnosti. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 3 pracovných dní.

4. Dodacie podmienky a platby

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, spravidla do 7 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.
 2. Pri objednávke nad 500 € je predávajúci oprávnený požadovať zálohovú platbu, ktorá je zvyčajne 50% z celkovej ceny zásielky. Túto sumu je potrebné uhradiť na číslo účtu 2625789557/1100 a číslo vašej objednávky uveďte ako variabilný symbol. V takomto prípade bude objednávka realizovaná po prijatí platby na náš účet, prípadne po zaslaní potvrdenia o vykonaní platby na našu e-mailovú adresu.
 3. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Táto je spoplatnená sumou od 5 € (Slovenská pošta) alebo s kuriérom sumou od 7 € (Cena závisí od hmotnosti a rozmerov objednávky).
 4. V prípade osobného doručebia dodávateľom sa cena dopravy určí v závislosti od kilometrov a na základe individuálnej dohody s kupujúcim.

5. Záruka a reklamácie

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Reklamácie je možné uplatniť do 24 hodín od prevzatia a to písomne na našu poštovú alebo e-mailovú adresu.
 2. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry poštou prípadne kuriérskou službou na našu adresu.
 3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku.
 4. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných súborov a nezodpovedá za rozdiely medzi očakávaniami zákazníka a skutočným výtlačkom. Nezodpovedajúci rozmer predlohy bude automaticky prispôsobený rozmeru podľa jednotlivých špecifikácii produktov.
 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SATOR, s.r.o., týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.